Brīvprātīgais darbs - tavs veiksmes pakāpiens

Brīvprātīgais darbs - tavs veiksmes pakāpiens

Nodibinājums  “Valmieras novada fonds”, 2014. gada 12. decembrī parakstot līgumu Nr. 2013.EEZ/PP/1/MAC/091 ar Sabiedrības integrācijas fondu, uzsāk projekta “Brīvprātīgais darbs – tavs veiksmes pakāpiens” īstenošanu.

Projekts tiek realizēts Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda apakšprogrammas “NVO projektu programma” ietvaros.

 

Projekta mērķis ir attīstīt sistemātisku pieeju mērķtiecīga brīvprātīgā darba organizēšanai Latvijā un tādējādi (1) veicināt iedzīvotāju līdzdalību un sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku integrāciju sabiedrībā, un (2) stiprināt nevalstisko organizāciju kapacitāti un ilgtermiņa stabilitāti.

 

Mērķa grupa ir bērni, jaunieši, bezdarbnieki, seniori, cilvēki ar nepietiekošām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām zināšanām, kā arī NVO. Projekts sadarbībā ar Kopienu fondu kustības partneriem tiek īstenots visā Latvijas teritorijā, iesaistot arī Igaunijas partnerus “Teeme” no Vīlandes.

 

Mērķauditoriju sasniegt palīdzēs brīvprātīgo platformas DEEDin lietošana vairākās projekta aktivitātēs. Tā ir Valmieras novada fonda veidota platforma NVO un brīvprātīgo veiksmīgākai savstarpējai tiešai un netiešai komunikācijai, kā arī brīvprātīgo personīgai izaugsmei. Mērķauditorija tiks sasniegta arī, sadarbojoties ar Nodarbinātības valsts aģentūru, tādējādi piesaistot bezdarbniekus jaunu prasmju un socializēšanās iemaņu apgūšanai caur brīvprātīgo darbu. Notiks arī Labdarības skola septiņos Latvijas reģionos, NVO forumi un apmācības par brīvprātīgā darba organizēšanu u.c.

 

Paredzētās aktivitātes norisināsies galvenokārt Valmierā, Alūksnē, Liepājā, Preiļos, Talsos, Kandavā. Daļa pasākumi notiks visā Latvijā.

 

Kopējās projekta izmaksas: 94281.23 EUR / 66 261.23 LVL

Programmas līdzfinansējums (EEZ finansējums – 95%): 80610.45 EUR / 56 653.35 LVL

Programmas līdzfinansējums (Valsts budžets – 5%): 4242.66 EUR / 2 981.76 LVL

Valmieras novada fonda ieguldījums: 9428.12 EUR / 6 626.12 LVL

Projekta termiņš: 01.12.2014. - 30.04.2016.

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

 

__________________________________________________________________________

 

Valmiera Region Community Foundation has signed the contract (Nr. 2013.EEZ/PP/1/MAC/091) with Society Integration Foundation on 15th of December, 2014, to start the project “Volunteering – your step to success”.

Source of Funding:  EEA Financial Mechanism 2009-2014

Program: NGO Project Measure (2009-2014)

 

Aim of the project is to develop systematic approach towards strategic volunteerism management in Latvia and, thus, (1) to promote civic participation and integration of socially disadvantaged people and (2) to strengthen capacity and long-term sustainability of nongovernmental organizations.

 

Target audience is children, youth, unemployed people, seniors, people with low or inadequate skills for labour market, as well as NGOs. Project will cover whole Latvia together with partners from Community Foundation Movement and Estonian partners “Teeme” from Viljandi.

 

Target audience will be reached easier via new IT volunteerism platform DEEDin. It is developed by Valmiera Region Community Foundation to encourage direct and indirect collaboration between NGOs and volunteers, as well as for personal growth and skills development of volunteers. State Employment Agency will be another channel to reach unemployed people to encourage them using voluntary work to develop new practical and social skills. Other activities include: Charity School in 7 Latvian regions, NGO forums and trainings about volunteer management etc.

 

Most of program activities will take place in Valmiera, Liepāja, Alūksne, Limbaži, Preiļi, Talsi, Kandava and their area, but some measures will be held throughout Latvia.

 

Total eligible costs (Programme co-financing and Project Promoter’s contribution): 46 855.00 LVL / 66 668.66 EUR

Programme co-financing (EEA Grants – 95%): 80610.45 EUR / 56 653.35 LVL

Programme co-financing (State budget – 5%): 4242.66 EUR / 2 981.76 LVL

Promoter’s contribution: 9428.12 EUR / 6 626.12 LVL

Term of the project: 01.12.2014. - 30.04.2016.

 

 

Project financially supported by Iceland, Liechtenstein and Norway

 

 

 

 

 

 

The programme NGO Fund financed by the EEA Financial Mechanism and Latvian government.

www.sif.lv   www.eeagrants.lv    www.eeagrants.org