VNF darbības programma 2013. - 2015. gadam

VNF darbības programma 2013. - 2015. gadam

Nodibinājums  “Valmieras novada fonds”, 2013. gada 8. augustā parakstot līgumu Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/194/5/NAC/043 ar Sabiedrības integrācijas fondu, uzsāk projekta “Ilgtermiņa darbība kopienu filantropijas attīstībai Vidzemē un Latvijā” īstenošanu.

 

Projekts tiek realizēts Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda apakšprogrammas “NVO darbības atbalsta programma” ietvaros.

 

Projekta ilgtermiņa mērķis, ir attīstīt kopienu filantropiju un mērķtiecīgas ziedošanas tradīcijas Vidzemē un Latvijā, stiprinot sabiedriskās, tostarp jauniešu, izpratni par labdarību un brīvprātīgo darbu, kā arī sekmēt vietējo kopienu izaugsmi, atbalstot sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas un pašiem cilvēkiem līdzdarbojoties to īstenošanā.

 

Paredzētās aktivitātes norisināsies galvenokārt Valmierā un sešos apkārtējos novados - Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu, Burtnieku, Beverīnas un Kocēnu. Daļa pasākumi notiks visā Latvijā.

 

Galvenie uzdevumi:     
1) Kopienu filantropijas un brīvprātīgā darba popularizēšana.
2) Ziedojumu piesaiste un atbalsts vietējās sabiedrības aktuālajām vajadzībām Valmieras apkaimē.    
3) Jauniešu ideju laboratorijas īstenošana un pilnveide Valmierā un Latvijā.
4) Kopienu fondu kustības izaugsme Latvijā.

 

Plānotie rezultāti: Cilvēku, tostarp jauniešu izpratne par labdarību, par brīvprātīgo darbu un līdzdalības iespējām savas kopienas veidošanā, notikušas vairākas iedzīvotāju apspriedes, stiprināta kopienu fondu sadarbība Latvijā, kā arī nodrošināts sistemātisks darbs ar ziedotājiem, sadarbību ar jauniešiem filantropijas jomā, tā stiprinot ilgtermiņa stabilitāti.

 

Kopējās projekta izmaksas: 46 855.00 LVL / 66 668.66 EUR
Programmas līdzfinansējums (EEZ finansējums – 95%): 40 059.25 LVL / 56 999.18 EUR
Programmas līdzfinansējums (Valsts budžets – 5%): 2 108.38 LVL / 2 999.95 EUR
Valmieras novada fonda ieguldījums: 4 687.37 LVL / 6 669.53 EUR

Projekta termiņš: 02.07.2013. - 31.12.2015.

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

__________________________________________________________________________

 

Valmiera Region Community Foundation has signed the contract (Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/194/5/NAC/043) with Society Integration Foundation on 8th of August, 2013, to start the project “Long-term action plan for development of community philanthropy in Vidzeme and Latvia”.

 

Source of Funding:  EEA Financial Mechanism 2009-2014
Program: NGO Activity Support Measure (2009-2014)

 

Long-term goal of action program is to promote community philanthropy and purposful giving traditions in Vidzeme and Latvia by strengthening society’s, including youth, awareness of philanthropy and volunteerism. Second goal is to develop local communities by supporting locally important initiatives, which are implemented by people themselves.

Most of program activities will take place in Valmiera and its area, but some measures will be held throughout Latvia.

 

Major activities are: promotion of community philanthropy and volunteerism, fundraising and support for local community need in Valmiera region, realization and growth of “Lab of Youth Ideas” in Valmiera and Latvia as well as development of Community Foundation Movement in Latvia.

 

Some key results are awareness of philanthropy, volunteerism and participation opportunities for local development among local citizens, including youth; local citizen forums will be held, collaboration among community foundations in Latvia will be improved, as well as systematic approach towards foundation’s donors, community and youth will be secured in philanthropy field, thus strengthening foundation’s longterm sustainability.

 

Total eligible costs (Programme co-financing and Project Promoter’s contribution): 46 855.00 LVL / 66 668.66 EUR
Programme co-financing (EEA Grants – 95%): 40 059.25 LVL / 56 999.18 EUR
Programme co-financing (State budget – 5%): 2 108.38 LVL / 2 999.95 EUR
Promoter’s contribution: 4 687.37 LVL / 6 669.53 EUR

Term of the project: 02.07.2013. - 31.12.2015.

 

Project financially supported by Iceland, Liechtenstein and Norway

The programme NGO Fund financed by the EEA Financial Mechanism and Latvian government.

 

 

www.sif.lv   www.eeagrants.lv    www.eeagrants.org